Татар телендәге сүзләрнең семантик охшашлыгы
 Лемма
Пробел аша 1-3 сүз язып, эзләү төрен сайлагыз, мәсәлән:
Мәгънә буенча охшаш сүзләр "кеше"
"кеше адәм"
Сүзләрнең аналогиясе "эт хайван карга"
"умарта_корт бал сыер"
Ике сүзнең мәгънәви охшашлыгы күрсәткече "эт бүре"
"таш сыер"